Kunnen wij nog deelnemen aan de collectieve actie van de Stichting Eegalease en de Consumentenbond? 08-09-2004
1a. Kunnen wij nog deelnemen aan de collectieve actie van de Stichting Eegalease en de Consumentenbond?


Ja, dat kan nog steeds. U kunt zich via deze website of per post aanmelden. Nadat de Stichting uw registratiebijdrage ad EUR 10,-- heeft ontvangen (enkel betalen onder vermelding van het aan u toegekende dossiernummer!), staat u genoteerd bij de Stichting Eegalease als belanghebbende.


1b. Zijn er verder nog kosten verbonden aan het meedoen met de actie van de Stichting Eegalease?

Zoals u verderop op deze site kunt lezen heeft de Stichting Eegalease, samen met de Consumentenbond een procedure aangespannen tegen Dexia bij de kantonrechter in Amsterdam. Op 25 augustus heeft de kantonrechter in deze
door Eegalease en Consumentenbond aangespannen procedure een uitspraak gedaan en daarbij uitgesproken dat bij de aandelenlease overeenkomsten sprake is van huurkoop, waaruit volgt dat de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner had moeten meetekenen bij het afsluiten van de aandelenlease-overeenkomst. In veel gevallen is dat niet gebeurd. Dexia heeft aangekondigd hoger beroep te zullen aantekenen tegen dit vonnis en uiteindelijk zal waarschijnlijk de Hoge Raad ook nog eens worden gevraagd om uitspraak te doen over dit principiŽle vraagstuk.

De Stichting Eegalease zal derhalve nog aanzienlijke kosten moeten maken om in hoger beroep en in de cassatie procedure haar standpunten te verdedigen. Aan alle bij de Stichting aangemelde belanghebbenden zal binnenkort worden gevraagd om een bijdrage te storten om deze kosten te bestrijden. U ontvangt daarover nog afzonderlijk bericht. Deze extra bijdrage, voor het voeren van de collectieve procedure, zal naar verwachting van de Stichting ongeveer EUR 20,-- bedragen. U moet dat bedrag echter nog niet overmaken, u ontvangt hierover nog bericht.


2. Hoe zit het precies met de verjaring van de vorderingen op Dexia als ik de overeenkomst van mijn partner kan vernietigen?

De Stichting Eegalease is haar collectieve actie eind januari 2003 begonnen. Volgens de door de wetgever geschreven toelichting op de wettelijke bepaling over de collectieve actie wordt de verjaring gestuit (tegengehouden) van vorderingen van gedupeerden, die door de collectieve actie worden bestreken. Omdat de verjaringstermijn voor vernietiging van de overeenkomst 3 jaar is, kunnen naar het oordeel van de Stichting Eegalease en de Consumentenbond alle effectenlease-overeenkomsten vanaf 1 februari 2000 worden vernietigd, zonder dat de rechter een beroep van Dexia op verjaring zou moeten accepteren. Wel wordt u geadviseerd voor de zekerheid de vernietigingsbrief, die u van de Stichting Eegalease in concept ontvangt bij aanmelding, te verzenden aan Dexia.

LET OP!
Als de effectenlease-overeenkomst van uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner is getekend voor 1 februari 2000, maar u zelf kunt aantonen dat u na 1 februari 2000 voor het eerst heeft gemerkt dat de effectenlease-overeenkomst bestond, dan kunt u wel individueel de door uw echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner ondertekende overeenkomst vernietigen. Neem daarover zo spoedig mogelijk contact op met een advocaat of Bureau voor Rechtshulp. Het heeft in dat geval dus geen zin om u bij de Stichting Eegalease aan te melden!