De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.eegalease.nl (hierna te noemen: de Eegalease Website') van Stichting Eegalease, Stichting Leaseverlies, Consumentenbond en VEB (hierna in enkelvoud gezamenlijk te noemen: 'Eegalease c.s.').

Door de Eegalease Website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden.

Beschikbare informatie

De Eegalease Website is bedoeld als algemene informatie met betrekking tot de collectieve actie(s) welke door Eegalease c.s. worden gevoerd. De informatie op de Eegalease Website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. De informatie op de Eegalease Website kan in geen geval als een aanbod worden beschouwd, en dient niet als advies of tot het aansporen van enige actie te worden opgevat. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Eegalease c.s. is te allen tijde bevoegd de informatie en gegevens op de Eegalease Website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen.

Gebruik van de Eegalease Website

Het is de gebruiker van de Eegalease Website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de Eegalease Website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiŽren. Het is niet toegestaan om informatie van de Eegalease Website te verspreiden, te publiceren, over te dragen, te reproduceren, of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eegalease c.s.. Er worden uitdrukkelijk geen licentierechten of gebruiksrechten (anders dan voor het hierboven beschreven eigen gebruik) aan de gebruiker van de Eegalease Website verleend. Eegalease c.s. behoudt alle rechten (waaronder alle geregistreerde eigendomsrechten alsmede de rechten op alle niet geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, grafische materiaal en logo's) met betrekking tot de op de Eegalease Website gepresenteerde informatie.

De Eegalease Website is gericht op gebruikers in Nederland. Personen die buiten Nederland toegang tot de Eegalease Website wensen, of gebruik van de informatie op de Eegalease Website wensen te maken, dienen zelf na te gaan of de informatie daarvoor geschikt is, en in hoeverre toegang tot en gebruik van de Eegalease Website. Eegalease c.s. staat er niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Links naar de Eegalease Website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eegalease c.s..

Uitsluiting aansprakelijkheid

Eegalease c.s. geeft geen enkele garantie betreffende de beschikbaarheid, toegang en gebruik van de Eegalease Website. Eegalease c.s. staat ondanks de door Eegalease c.s. gehanteerde zorgvuldigheid, niet in voor de actualiteit, juistheid, en volledigheid van op de Eegalease Website geboden informatie en gegevens. De gebruiker aanvaardt dat toegang tot en het gebruik van de Eegalease Website, alsmede het gebruik van de op de Eegalease Website geboden informatie, volledig op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Eegalease c.s. is niet verantwoordelijk voor het bijhouden, verbeteren, vernieuwen of schrappen van informatie op de Eegalease Website, noch is zij verantwoordelijk voor onderhoud van de Eegalease Website of de (al dan niet in eigendom van Eegalease c.s. staande) netwerken en computersystemen.

De Eegalease Website bevat links en toegangen tot andere door derden onderhouden websites. Eegalease c.s. geeft geen enkele garantie omtrent de inhoud van deze websites, staat niet in voor enige kwaliteit van de op deze websites aangeboden dienstverlening en informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent.

Eegalease c.s. garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de Eegalease Website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet geautoriseerde derden zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de Eegalease Website invoert, de (on)mogelijkheid deze te onderscheppen en of te manipuleren.

Eegalease c.s. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten welke direct of indirect voortvloeien uit het beschikbaar stellen van de Eegalease Website aan de gebruiker of het gebruik van de Eegalease Website door de gebruiker of derden, dan wel voortvloeien uit het via de Eegalease Website bereikbaar zijn van andere websites.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en adviseurs van Eegalease c.s..

Toepasselijk recht

Op de Eegalease Website is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen die in verband met de Eegalease Website en de daarop geboden informatie ontstaan.